บลิสเตอร์แพ็ค และสไลด์แพ็ค สำหรับอุตสากรรมต่างๆ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้าด้านสุขอนามัย (Hygiene Products) และของใช้เด็กอ่อน เป็นต้น