บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย รูปแบบสวยงาม ทันสมัย จากโรงงานระดับมาตรฐานสากล