เป็นสื่อกลางในการสรรหาสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า